อานิสงส์ 10 ประการ แจกหนังสือสวดมนต์ในงานฌาปนกิจ

ความหมายของอานิสงส์

คำว่า “อานิสงส์” ตามความเข้าใจเป็นผลจากการทำกุศล เช่น อานิสงส์ของทานมีผลให้เกิดความสุขใจ มีโภคทรัพย์ในภายหน้า ฯลฯ จึงอยากให้ช่วยขยายความเข้าใจในความหมายของคำนี้ 

คำว่า อานิสงส์ ก็มีความหมายเหมือนกัน ที่เป็นเรื่องของผล ที่เกิดจากเหตุ มีวิบากที่เป็นผลของกรรม เป็นต้น เช่น อานิสงส์ของทาน ย่อมนำสุขมาให้ คือ เกิดผล คือความสุขใจ และ เกิดสุขกาย เกิดผลในภพภูมิที่ดี เป็นต้น ครับ อานิสงส์ จึงมีความหมายถึง ผล เป็นสำคัญ ครับ

ความหมายอานิสงส์

อานิสงส์แจกหนังสือธรรมะเป็นธรรมทาน 11 ประการ

ธรรมทาน เป็นเครื่องเตือนสติให้เราระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ ของสรรพสิ่งทั้งหลาย ทั้งที่มีชีวิต และไม่มีชีวิต เป็นหนทางหนึ่ง อย่างเช่นการรู้คุณของพ่อแม่ รู้คุณแผ่นดินเกิด คุณธรรมทั้งหลายนี้ ถือว่าเป็นต้นน้ำแห่งพระธรรม(ความเป็นจริง) ที่สามารถฉุดช่วยผู้คนให้พ้นภัยเวียนได้ทัน เพราะการชี้แนะ จะด้วยกุศโลบายใดๆ ถือเป็นเป็นมหากุศลยิ่งกว่าสร้างเจดีย์แก้วเจ็ดชั้น  ขอให้พระธรรมอันลึกซึ้ง จงสถิตอยู่ทุกดวงจิต คอยติดตามปกป้องคุ้มครอง ช่วยเตือนสติให้บังเกิดความสำนึกรู้คุณของเหตุและรู้คุณของผล จากเจตนาด้วยกาย วาจา ใจ อันเป็นผลตอบแทนแก่บุพการีให้สมกับความเป็นมนุษย์ทั้งหลายอย่างแท้จริง

 1. กรรมเวรจากอดีตชาติจะได้ลบล้าง
 2. หนี้เวรจะได้คลี่คลาย พ้นภัยจากทะเลทุกข์
 3. โรคภัยไข้เจ็บจากเจ้ากรรมนายเวรจะพ้นไป
 4. สามีภรรยาที่แตกแยกจะคืนดีต่อกัน
 5. วิญญาณของเด็กที่แท้งในท้องจะได้ไปเกิดใหม่
 6. กิจการงานจะราบรื่นสมความปรารถนา
 7. บุตรจะเฉลียวฉลาดและเจริญรุ่งเรือง
 8. บารมีคุ้มครองลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุข
 9. พ่อแม่จะมีอายุยืน
 10. ลูกหลานเกเรจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดี
 11. วิญญาณทุกข์ของบรรพบุรุษจะพ้นจากการถูกทรมานไปสู่สุคติ  

การแจกหนังสือเป็นธรรมทาน อานิสงส์จากการให้ธรรมทาน จะเป็นไปตามความมุ่งมั่นศรัทธาและความบริสุทธิ์ใจ ซึ่งผู้ให้จะสัมผัสรับรู้ได้เอง.

ผลแห่งการแจกหนังสือสวดมนต์

เหตุแห่งผลบุญ 3 ประการ

 1. ประการแรก ” ผู้ให้ ” ธรรมทานนี้ เป็นผู้ได้บุญมาก เพราะหนังสือสวดมนต์เป็นหนังสือที่มีความรู้ ก่อประโยชน์ได้ ถือเป็นวัตถุทานที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับ ไม่มีโทษ และอยู่ได้นานกว่าวัตถุทานแบบอื่น ที่กินใช้ไม่หมด
 2. ประการที่สอง ธรรมทานหนังสือสวดมนต์ ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางจิตโดยตรงทั้งของผู้ให้ และผู้รับ ทำให้ได้ความรู้ที่นำไปใช้ได้จริง เพราะเมื่อได้อ่าน เกิดความรู้และเข้าใจหลักธรรมแล้ว จิตได้ตื่นรู้แล้ว ทำให้บาปหรืออกุศลธรรมครอบงำจิตใจได้ยาก อีกทั้งยังเป็นหนทางสู่ปัญญา หรือความรู้แจ้งในการแก้ไขกรรม แก้ไขปัญญหาชีวิต
 3. ประการที่สาม ธรรมทานที่เราให้นี้ ถือว่าเป็นอภัยทานได้ หากเราวางใจ ด้วยการให้ธรรมทานนี้เป็นการกาให้อภัยทาน เพื่อ “ให้อโหสิกรรม” และ ” ขออโหสิกรรม ” ไปพร้อมๆ กัน

เป็นการสร้างบุญที่เจ้ากรรมนายเวรต้องการมากที่สุดบุญหนึ่ง

โดยเฉพาะ เจ้ากรรมนายเวรที่เป็นดวงจิตวิญญาน เพราะทุกครั้งที่เราอุทิศอานิสงส์แห่งการสร้างบุญด้วยธรรมทานนี้ไปถึงเขา ที่ในเวลานี้ เขาเหลือเพียงดวงจิต ไม่มีร่างกาย บุญนี้จะนำเขาไปสู่ภพภูมิที่ดี

 และบุญกุศลนี้ จะนำมาซึ่งการให้อโหสิกรรมได้โดยง่าย เร็วที่สุด อันเป็นหนทางหนึ่งที่ระงับเวรได้ แต่กรรมที่เรายังต้องรับ แต่ในบางกรรมจะเยายางลงจนแทบทำอะไรเราไม่ได้เลย ด้วยบุญที่เราทำนั้นเกิดผลที่แรงกว่า

คนที่ปรารถนาจะมีชีวิตรุ่งเรือง  มีทรัพย์ที่มาจากกรรมดีของตนเร็วขึ้นมีสติ มีปัญญา ในการแก้ไข ปิดอุปสรรคทั้งปวง และพัฒนาตนเองไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นทุกวัน ควรหมั่นทำ “ธรรมทาน” อย่างต่อเนื่อง เพราะบุญที่ทำนี้ และบุญส่วนอื่นที่เราเพียรทำโดยไม่ย่อท้อ จะรวมเป็นมหากุศลพลิกชีวิตได้จริง

ฟังและชม หลวงพ่ออธิบายแก่น ธรรมทานแห่งการแจกหนังสือสวดมนต์